IMG 2041 Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wijnbar Paskamer webshop

 

 1. Paskamer amsterdam is een trademark en website van Paskamer B.V.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Paskamer. Afwijkingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
 3. Paskamer heeft te alle tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de Paskamer.amsterdam website te wijzigen.
 4. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website. Op verzoek wordt u een schriftelijk exemplaar toegezonden.

  Minimum leeftijd afnemer
 5. Paskamer verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

  Aanbiedingen en overeenkomsten
 6. Alle aanbiedingen van Paskamer zijn vrijblijvend. Paskamer behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te alle tijde voorbehouden.
 7. Een overeenkomst tussen Paskamer en de afnemer komt tot stand nadat de afnemer op de website op de “bestellen” icoon gedrukt heeft, alle verplichte gegevens verstrekt heeft, en het “bevestig bestelling ” icoon heeft gedrukt.
 8. Afbeeldingen van wijnen zoals op de website aangegeven kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde wijnen, reden hiervan is dat wijnproducenten hun etiketten zonder opgaaf van reden kunnen wijzigen.

  Prijzen en Betaling
 9. Alle prijzen zijn in euro en worden uitsluitend in euro’s op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en omzetbelasting (btw).
 10. Indien aan de minimale ordergrootte van 12 flessen of de minimale besteding van €80,- (incl. btw) is voldaan worden bestellingen binnen Nederland gratis bezorgd. Bij een order kleiner dan 12 flessen of minder dan €80,- (incl. btw) zijn de verzendkosten €6,95 per bestelling (order). Voor bezorging buiten Nederland zie artikel 17.
 11. De factuur wordt automatisch bij bestelling naar uw email toegezonden bij het bestellen op de website.
 12. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Paskamer gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Paskamer zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
 13. Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Paskamer het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

  Uitsluitend voor zakelijke afnemers
 14. Paskamer ondersteunt verschillende “on-line” alsmede “off-line” betalingsmethoden. De zakelijke afnemer kan een andere betalingsmethoden kiezen dan de aangegeven afrekenprocedure op de website.
 15. Zakelijke afnemers dienen vooraf, schriftelijk met Paskamer een betalingsmethode overeen te komen, evenals een betalingstermijn van maximaal 14 dagen en een maximaal toegestaan krediet.
 16. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, op de door de afnemer gekozen methode.

  Bezorging/leveringstermijnen
 17. Leveringen zijn mogelijk in landen binnen de Europese Unie. Afnemer neemt per e-mail contact op voor de actuele verzendkosten.
 18. De levertijd bedraagt tussen de 1 tot 10 werkdagen. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
 19. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door overschreden wordt, zal Paskamer de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Paskamer te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Paskamer te melden.
 20. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Paskamer het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
 21. Paskamer behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

  Eigendomsvoorbehoud
 22. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Paskamer, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Paskamer zijn voldaan.

  Risico
 23. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor Paskamer. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Paskamer kunnen worden uitgesloten.
 24. Paskamer houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is. Paskamer hoeft de afnemer hiervan vóór levering niet op de hoogte stellen.

  Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
 25. Paskamer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

  Afkoelingsperiode
 26. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Paskamer te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 27. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge bovenstaand artikel wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Paskamer te melden. De afnemer dient het product – na overleg met Paskamer – te sturen naar een door Paskamer vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 28. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Paskamer ingevolge bovenstaand artikel heeft herroepen, zal Paskamer deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Paskamer het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen.
 29. Paskamer behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt, of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Paskamer of de leverancier van het product) is beschadigd.
 30. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Paskamer schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Paskamer de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Paskamer heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

  Klachten
 31. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken bij Paskamer (bereikbaar via e-mail info@paskamer.amsterdam of per telefoon (het nummer staat vermeld op de website (www.paskamer.amsterdam)).
 32. Paskamer zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Paskamer zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten. 

  Persoonsgegevens
 33. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
 34. Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Paskamer. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Paskamer.
 35. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Paskamer deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.

  Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 36. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Paskamer website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij Paskamer. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Paskamer, de informatie te kopiëren en/of te bewerken.
 37. Afnemers en bezoekers van de Paskamer website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Paskamer geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

  Toepasselijke recht en geschillenregeling
 38. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Paskamer is het Nederlands recht van toepassing.
 39. Geschillen tussen Paskamer en de afnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter.

  Correspondentie
 40. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Paskamer, Lutmastraat 132, 1073 KV Amsterdam (de volledige contactgegevens staan vermeld op de website).
 41. Paskamer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 66247948
 42. Het BTW-nummer is NL854726950B01